Profil verejného obstarávateľa

  • Verejný obstarávateľ: Obec Blatné Remety
  • Sídlo:Obecný úrad Blatné Remety 26, 072 44 Blatné Remety
  • Štatutárny zástupca: Ľuboš Sliško, starosta obce
  • IČO:00325058
  • Bankové spojenie: 
  • Telefón: + 421 056-6597235
  • E-mail: bremety@gmail.com
  • Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing.Michal Dinič
  • Tel.: 0915 868 648
  • Mail: m.dinic@azet.sk

——————————————————————————————————————–

ROK 2020

Výzva na predkladanie ponuky -Rekonštrukcia a výmena rozvodov a kúrenia v základnej škole

——————————————————————————————————————–