Žiadosť o zriadenie zjazdu miestnej komunikácie                                                                                            Stiahnuť             Stiahnuť 

Žiadosť o povolenie zmeny stavebnej úpravy dokončenej stavby, prístavby, nadstavby        Stiahnuť            Stiahnuť 

Žiadosť na povolenie zmeny stavby spojenú s užívaním                                                                              Stiahnuť             Stiahnuť 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby                                                                                                                     Stiahnuť            Stiahnuť 

Žiadosť o povolenie terénnych úprav                                                                                                                        Stiahnuť            Stiahnuť 

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením                                                                             Stiahnuť            Stiahnuť 

Žiadosť o predlženie platnosti stavebného povolenia                                                                                  Stiahnuť            Stiahnuť 

Žiadosť o stavebné povolenie                                                                                                                                        Stiahnuť            Stiahnuť 

Žiadosť o stavebné povolenie studne a povolenie odberu vody                                                             Stiahnuť            Stiahnuť 

Žiadosť o stavebne povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní                                    Stiahnuť            Stiahnuť 

Žiadosť o určenie súpisného čísla                                                                                                                                Stiahnuť            Stiahnuť 

Žiadosť o vydanie potvrdenia o začiatku užívania stavby                                                                            Stiahnuť            Stiahnuť 

Žiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby                                                                                                      Stiahnuť            Stiahnuť 

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla                                                                                                                               Stiahnuť            Stiahnuť 

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby                                                                                                             Stiahnuť            Stiahnuť 

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením                                                                               Stiahnuť            Stiahnuť 

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska                                                                                                                  Stiahnuť            Stiahnuť 

Bilancia skrývky poľnohospodárskej pôdy trvalo odnímanej                                                                    Stiahnuť            Stiahnuť 

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby bez zmeny stavby                                                                 Stiahnuť            Stiahnuť 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby                                                                                      Stiahnuť            Stiahnuť 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia terénnych úprav                                                               Stiahnuť            Stiahnuť 

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia                                                                                                 Stiahnuť             Stiahnuť 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia                                                                                                              Stiahnuť            Stiahnuť 

Návrh na vyvlastnenie                                                                                                                                                           Stiahnuť              Stiahnuť 

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie pre stavebné konanie                                                          Stiahnuť            Stiahnuť 

Ohlásenie drobnej stavby                                                                                                                                                   Stiahnuť             Stiahnuť 

Ohlásenie stavebných úprav                                                                                                                                             Stiahnuť            Stiahnuť 

Ohlásenie stavebných úprav udržiavacích prác                                                                                                   Stiahnuť            Stiahnuť 

Prehlásenie stavebného odborného dozoru                                                                                                          Stiahnuť            Stiahnuť 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby                                                             Stiahnuť            Stiahnuť 

Žiadosť o zmene súpisného čísla                                                                                                                                  Stiahnuť 

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu                                                                                                               Stiahnuť            Stiahnuť 

Malý zdroj znečistenia ovzdušia- povolenie na prevádzku                                                                                                               Stiahnuť 

Malý zdroj znečistenia ovzdušia- žiadosť o výstavbu                                                                                                                            Stiahnuť 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie                                                  Stiahnuť            Stiahnuť